Privacy en AVG


Umtali gaat met de persoonlijke gegevens van haar clienten op de meest zorgvuldige manier om, en houdt zich daarbij aan de hiervoor geldende wettelijke eisen.

Vanaf 25 mei 2018 geldt een nieuwe Europese verordening, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), waaraan alle orgaanisaties die persoonsgegevens verwerken moeten voldoen. Deze AVG geldt ook voor Umtali. Via deze pagina zullen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden over alle ontwikkelingen rond de AVG en de consequenties hiervan voor de bij Umtali opgeslagen vertrouwelijke persoonlijke gegevens.

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het clientendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult

Privacy functionaris

Voor al uw vragen omtrent de omgang met uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens kunt u natuurlijk gewoon rechtstreeks contact opnemen met Annamarie Assink - Teunissen.

U kunt echter met uw specifieke vragen over privacy of AVG ook contact opnemen met de privacy functionaris van Umtali:

Han Assink
Zonnedauw 50
9421 NR  Bovensmilde
0592 - 414128
privacy@umtali.nl